• Users Online: 431
  • Print this page
  • Email this page
ORIGINAL ARTICLE
Year : 2020  |  Volume : 7  |  Issue : 2  |  Page : 52-60

Obsesif kompulsif bozukluǧa sahip hastalar ile saǧlıklı bireyler arasındaki aleksitimi düzey farklılıklarının karşılaştırılması; Comparison of alexithymia level differences associated with obsessive compulsive disorder patients and healthy people


1 Üsküdar Üniversitesi, Psikiyatri Birimi, İstanbul, Türkiye
2 Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul, Türkiye
3 Malazgirt Devlet Hastanesi, Psikiyatri Birimi, Muş, Türkiye

Correspondence Address:
Kumru Senyasar Meterelliyoz
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
Türkiye
Login to access the Email id

Source of Support: None, Conflict of Interest: None


DOI: 10.4103/JNBS.JNBS_7_20

Rights and Permissions

ÖZET Çalışmamızda OKB hastaları ile saǧlıklı bireylerin aleksitimi düzeyleri karşılaştırılıp aralarında anlamlı bir fark olup olmadıǧı incelenmiştir. Bununla birlikte kişilerin bazı sosyodemografik özelliklerinin de OKB ve aleksitimi düzeyleri üzerinde etkili olup olmadıǧı araştırılmıştır. Çalışmaya, İstanbul ilindeki Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi'nde tanı almış ve tedavileri halen devam eden, yaşları 18-45 aralıǧında olan 25'i kadın 15'i erkek olmak üzere 40 gönüllü OKB hastası ile İstanbul ilinde yaşayan rastgele seçilmiş, herhangi bir psikiyatrik tanısı bulunmayan, yaşları 18-45 aralıǧında olan 25'i kadın 15'i erkek olmak üzere 40 gönüllü saǧlıklı birey katılmıştır. Katılımcılar öncelikle çalışma ve kişisel bilgilerin gizliliǧi konusunda bilgilendirilmiştir. Araştırmada elde edilecek verileri toplamak amacıyla, 80 katılımcıya, “Sosyodemografik Veri Formu, Toronto Aleksitimi Ölçeǧi (TAÖ-20) ve Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeǧi ve Semptom Listesi (Y-BOCS)” uygulanmıştır. Bu ölçeklerden elde edilen veriler ise SSPS v. 21 (Statistical Package for Social Sciences) programı ile istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Sürekli deǧişkenlerin normallik daǧılımı Skewness-Kurtosis deǧerlerinin -1.5 ve +1.5 aralıǧında oluşuna göre deǧerlendirilmiştir. OKB tanılı hastalarla saǧlıklı kontrollerin ölçeklerden aldıkları puanların karşılaştırılmasında baǧımsız örneklem t testi yürütülmüştür. Sosyodemografik deǧişkenler bakımından yürütülen gruplar arası karşılaştırmalarda baǧımsız örneklem Mann Whintey U testi yürütülmüştür. Ölçeklerden alınan puanlar arasındaki korelasyon deǧerleri ise puanların normal daǧılıyor olması nedeniyle Pearson korelasyon analizi ile yürütülmüştür. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; OKB hastalarının aleksitimi düzeyleri saǧlıklı bireylerin aleksitimi düzeylerine göre anlamlı bir biçimde daha yüksek bulunmuştur. OKB hastalarının TAÖ-20'nin alt boyutları olan duygu ifadesinde zorluk puanları ile duygu tanımlamada zorluk puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Anahtar kelimeler: Aleksitimi, obsesif kompulsif bozukluk, OKB In this study, we compared the levels of alexithymia in healthy individuals with OCD patients and investigated whether there is a significant difference between them. Furthermore, some of the sociodemographic characteristics of the subjects were also examined to determine whether they had an effect on OCD and alexithymia levels. 40 volunteer OCD patients, 25 of whom were women and 15 men, aged 18-45 years, who were diagnosed at the NP Feneryolu Medical Center of Üsküdar University, Istanbul, and who were randomly selected and living in Istanbul, 40 volunteer healthy individuals, 25 of whom are women and 15 of whom are men and whose ages are between 18 and 45, are attended to this study. Participants were first informed about the privacy of work and personal information. “Sociodemographic Data Form, Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) and Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale and Symptom List (Y-BOCS)” were applied to all 80 participants in order to collect the data obtained in the study. The data obtained from these scales were subjected to statistical analysis with the SSPS v. 21 (Statistical Package for Social Sciences) program. The normality distribution of continuous variables was evaluated according to the occurrence of Skewness-Kurtosis values in the range of -1.5 and +1.5. An independent sample t-test was conducted to compare the scores of healthy controls and OCD patients. Independent sample Mann Whintey U test was performed among the groups in terms of demographic variables. Correlation values between the scores obtained from the scales were analyzed by Pearson correlation analysis because the scores were normally distributed. According to the results of this study; a significant difference was found between the levels of alexithymia of healthy individuals and OCD patients. The levels of alexithymia in OCD patients were significantly higher than those of healthy individuals. Apart from this, there was a significant positive correlation between the difficulty describing feelings scores of OCD patients and the their difficulty identifying feelings scores of the TAS-20 subscales. In addition, a number of suggestions have been added in order to make contribution to the literature of this research which is also included in similar studies.


[FULL TEXT] [PDF]*
Print this article     Email this article
 Next article
 Previous article
 Table of Contents

 Similar in PUBMED
   Search Pubmed for
   Search in Google Scholar for
 Related articles
 Citation Manager
 Access Statistics
 Reader Comments
 Email Alert *
 Add to My List *
 * Requires registration (Free)
 

 Article Access Statistics
    Viewed4604    
    Printed350    
    Emailed0    
    PDF Downloaded381    
    Comments [Add]    
    Cited by others 1    

Recommend this journal